Bezpečnost na pracovišti

Zákonná vyhláška č. 81/2008 zavedla mnohé nové povinnosti pro společnosti s cílem zlepšit prevenci a bezpečnost na pracovišti a kompetentní orgány jejich dodržování stále častěji kontrolují.

Geo Studio dokáže firmám nabídnout úplné služby v oblasti hygieny a bezpečnosti práce díky průběžné spolupráci se svými techniky, kteří jsou kontaktními osobami pro organizace. Díky tomu může kancelář nabídnout a zorganizovat služby prevence a vnitřní i vnější ochrany společnosti či skupin a zajistit tak pravidelní interní inspekční kontroly v oblasti bezpečnosti.


Jak vypracováváme projekt

Geo Studio Engineering Srl se zabývá bezpečností a školením personálu společností působících v oblasti služeb, dopravy, kovovýroby, chemického průmyslu, farmacie, zemědělství atd.
Dále nabízíme podporu všem funkcím ve firmě v rámci pomoci s:

  • vymezením a analýzou míst a pracovišť, vykonáváním všem činností a analýzy interakce člověk – stroj, člověk – pracovní prostředí a infrastruktura;
  • analýzou zařízení/strojů/používaných nebezpečných látek a jejich možných dopadů na člověka;
  • analýzou postupů/pokynů/existujících provozních přístupů;
  • analýzou kompetencí/kvalifikací/vzdělání/školení pro konkrétní funkci;
  • analýzou zákonných předpisů a nařízení;
  • analýzou možných nemocí z povolání, nouzových situací a nehod;
  • posouzení a školení personálu, nesouladu, nápravných a preventivních kroků;
  • nápravy, předpisy, stanovisky kontrolních orgánů atd.

Kroky, které je nutno realizovat

1

Společně s našimi techniky vypracujeme analytický dokument na základě oblasti působení společnosti. Na základě shromážděných dat po provedení auditu ve firmě přistoupíme k vyhledání nebezpečí a možných rizik, jakož i jejich posouzení.

2

Posouzeny budou veškeré potenciální situaci neodpovídající platným normám v oblasti bezpečnosti a hygieny práce ve vztahu ke strojům, zařízením, umístěním a lidskými zdroji a společně budeme moci vyhledat možná řešení zásahu při stanovení co nejjednoduššího a nejméně nákladného pro společnost.

3

Následně se přistoupí k informacím pro personál a zaměstnance a v případě potřeby budou zorganizovány školicí kurzy pro zajištění správného uplatňování bezpečnostních norem a používání bezpečnostních prostředků veškerým personálem.

4

Na závěr bude vystaven dokument hodnotící rizika v souladu se zákonnou vyhláškou 81/08 (někdejší zákon 626), ve znění následujících předpisů, který bude zahrnovat seznam opatření a/nebo prostředků, které je třeba zajistit a příslušný plán zlepšení, který má společnost realizovat.


Z různých služeb, které naše kancelář dokáže nabídnout, připomínáme

Posouzení rizik manuálního přesouvání nákladů

Posouzení umělého optického záření

Posouzení chemických/prachových rizik

Vypracování evakuačních a nouzových plánů

Posouzení rizik hlučnosti na pracovišti

Posouzení rizik souvisejících s elektromagnetickými poli

Dokument o posouzení rizik

Posouzení rizik opakujících se pohybů

Splnění povinností týkajících se stavenišť (zákonná vyhláška 81/08)


Posouzení rizik mechanických vibrací


Ihned se seznamte s tím, jak vám můžeme pomoci v oblasti prevence a řízení bezpečnosti na všech pracovištích.