INFORMACE PRO UŽIVATELE INTERNETU OHLEDNĚ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S USTANOVENÍM § 13 ZÁKONNÉ VYHLÁŠKY ZE DNE 30. 6. 2003, Č. 196

V souladu s ustanoveními a pro účely § 13 zákonné vyhlášky ze dne 30. června 2003, společnost Geo-Studio se sídlem na adrese Via Don C. Gnocchi, 5 37051 Bovolone (VR), ve funkci správce údajů informuje uživatele o účelech a způsobech zpracování shromážděných osobních údajů, oblasti jejich sdělování a šíření, jakož i povaze jejich poskytnutí.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:

Údaje shromažďované u příslušných osob představují data podléhající zpracování a budou používány přímo pro plnění účelů souvisejících se žádostí zaslanou příslušným osobám; dále jsou zpracovávány a používány přímo pro umožnění zasílání informací komerční povahy, propagace naší činnosti a poskytování našich služeb s využitím nástrojů podniku jako jsou letáky, listinná pošta, SMS, MMS atd.

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ:
Zpracování údajů je prováděno pomocí informatických postupů nebo využitím telematických prostředků nebo listinných podkladů vhodně pověřenými interními subjekty. Údaje jsou uchovávány v listinných, informačních a telematických archivech a jsou zajištěny minimálními bezpečnostními opatřeními stanovenými zákonodárcem.
Dovolujeme si informovat, že správce údajů provádějící zpracování využívá ke zpracování dat i služby poskytované platformami třetích osob; seznam těchto platforem lze získat, pokud se obrátíte na správce údajů s využitím kontaktních údajů v zápatí této informace.

KOMUNIKACE A SDĚLENÍ:
Osobní údaje nebudou šířeny, prodávány nebo vyměňovány s třetími osobami s výjimkou případů, kdy je takové poskytnutí nezbytné pro plnění výše uvedených účelů.

PRÁVA OPRÁVNĚNÉ OSOBY:
Oprávněná osoba může využít svá práva v souladu s ustanovením §§ 7, 8, 9 a 10 zákonné vyhlášky ze dne 30. června 2003 č. 196 a obrátit se na správce dat, společnost Geo-Studio se sídlem na adrese Via Don C. Gnocchi, 5 37051 Bovolone (VR). zejména pak v souladu s § 7 je oprávněná osoba oprávněna získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů o ní, i pokud nejsou dosud zaznamenány, a má právo na jejich poskytnutí v čitelné formě.

Oprávněná osoba má právo získat informace o:
a) původu osobních údajů;
b) účelech a způsobech zpracování;
c) logice uplatňované v případě zpracování prováděného pomocí elektronických nástrojů;
d) identifikačních údajích správce dat, odpovědných osobách a pověřeném zástupci v souladu s § 5 odst. 2;
e) subjektech či kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje poskytovány nebo které se s nimi mohou seznámit ve funkci pověřeného zástupce na území státu.

Oprávněná osoba má právo získat:
a) aktuální informace, opravy nebo, pokud o to má zájem, doplnění dat;
b) vymazání, anonymizaci nebo zablokování dat zpracovaných v rozporu s právními předpisy včetně těch, pro které neplatí povinnost uchovávání pro účely, pro které byly údaje shromážděny a následně zpracovány;
c) potvrzení, že operace v souladu s písmeny a) a b) byly akceptovány, a to i s ohledem na jejich obsah, osoby, kterým byly poskytnuty nebo sděleny, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo je to spojeno se zjevně neúměrným úsilím v poměru k chráněnému právu.

Oprávněná osoba může uplatnit námitku, úplnou nebo částečnou:
a) ze zákonných důvodů proti zpracování osobních údajů, které se dané osoby týkají, i když se týkají účelu jejich shromažďování;
b) proti zpracování osobních údajů, které se dané osoby týkají, pro účely přímé zasílání reklamních nebo prodejních materiálů nebo pro provádění průzkumů trhu nebo komerční komunikaci.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ:
Údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění příslušných údajů s výjimkou práva uplatnění námitky proti zpracování, kterou může uživatel uplatnit.

SOUBORY COOKIE:
Tyto stránky používají technické soubory cookie, které umožňují správné fungování stránek. Obsahuje i další soubory cookie třetích osob v souladu s rozšířenými informacemi, které si můžete přečíst zde.

POVAHA UDĚLENÍ SOUHLASU, DŮSLEDKY ODMÍTNUTÍ REAKCE NA SOUHLAS:
Poskytnutí údajů je dobrovolné a je ponecháno na volbě subjektu, který si přeje vyžádat informace a podniknout transakce se Správcem údajů. Neposkytnutí souhlasu způsobí nemožnost splnění požadavků. V souladu s ustanovením § 23 zákonné vyhlášky 196/2003, je souhlas se zpracováním výše uvedených údajů nezbytný, neboť tyto jsou shromažďovány mimo předchozí smluvní ujednání.†Souhlas je dále nezbytný pro případné propagační a komunikační akce společnosti komerčního charakteru (s využitím nástrojů jako jsou letáky, listinná pošta, SMS, MMS atd.).
Klikněte tedy prosím na políčko SOUHLASÍM.

SPRÁVCE ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:
Správcem údajů je společnost Geo-Studio se sídlem na adrese Via Don C. Gnocchi, 5 37051 Bovolone (VR), tel. +39 045 7101045, e-mail info@geo-studio.it”